MOKINIŲ TARYBA

 

Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams, sprendžiant kai kuriuos ugdymo klausimus, organizuojanti renginius mokyklos bendruomenei, rengianti jaunimo projektus, skatinanti kitas jaunimo iniciatyvas. Mokinių taryba – mokyklos tarybos sudedamoji dalis.


Mokinių taryba:

 1. atstovauja mokyklos mokinių interesams;

 2. svarsto aktualius mokiniams klausimus ir iškeltas problemas;

 3. teikia pasiūlymus, būdus iškilusioms problemoms spręsti ir pageidavimus mokyklos administracijai;

 4. padeda mokyklos administracijai spręsti įvairias mokinių problemas mokykloje;

 5. inicijuoja, dalyvauja mokyklos organizuojamuose renginiuose, akcijose, projektuose ir atstovauja savo mokyklą įvairiuose renginiuose savivaldybėje;

 6. skatina mokinių pilietinį aktyvumą, iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.

Taryba sudaroma mokinių susirinkime dalyvaujančių mokinių balsų dauguma iš 6–10 klasių mokinių. Kandidatai į tarybą priimami slaptu mokinių tarybos narių balsavimu. Mokinių tarybos sudėtis tvirtinama tarybos posėdžio protokolu.


Mokinių tarybos veiklą kuruoja Ieva Dovidauskienė.

 

 

 

Mokinių tarybos veiklos planas 2016 - 2017 mokslo metams (parsisiųsti)

 

 

Mokinių tarybos pirmininkė - 

Vanesa Vailionytė 8 kl.

Mokinių tarybos sekretorė -

Viltė Barysaitė 8 kl.

Nariai:

 1. Saulė Beržanskaitė 7 kl.
 2. Gabija Čekatauskaitė 6 kl.
 3. Ineta čiurlionytė 7 kl.
 4. Eva Kazlauskaitė  6 kl.
 5. Rasa Lukšytė 6 kl.
 6. Silvija Miciulevičiūtė 6 kl.
 7. Monika Mortūnaitė 7 kl.
 8. Iveta Miliauskaitė 6 kl.
 9. Emilija Sabaliauskaitė 7 kl.
 10. Skirmantas Tamulionis 8 kl.
 11. Eimantas Žūkas 7 kl.


   
 

Atgal

 


www.vieciunai.lt