MOKYTOJŲ TARYBA

 

Mokytojų taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, kurios paskirtis - mokytojų profesinių bei bendrųjų ugdymo klausimų sprendimas. Ją sudaro Mokyklos direktorė, jos pavaduotoja ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, socialinė pedagogė, logopedė, bibliotekos vedėja. Mokytojų tarybai vadovauja direktorė, tarybos sekretorių renka mokytojų tarybos nariai.

 

Per mokslo metus kviečiami 5-6 posėdžiai. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Posėdžiuose nagrinėjami mokyklos veiklos ir mokinių ugdymo rezultatai, aptariami praktiniai švietimo reformos įgyvendinimo klausimai, svarstomi aktualūs dokumentai, reglamentuojantys mokinių ugdymą, švietimo įstaigos veiklą, mokytojų veiklos tobulinimo būdus.

 

Mokytojų tarybos veiklos planas 2016 - 2017 mokslo metams (parsisiųsti)

 

 

Atgal

www.vieciunai.lt