Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojas, įgyvendindamas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintus su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus ir siekdamas užtikrinti, kad asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu būtų tvarkomi sąžiningu ir skaidriu būdu, skelbia informaciją apie vykdomą asmens duomenų tvarkymą.
 
Duomenų valdytojo kontaktai:
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Jaunystės g. 8, Viečiūnų mstl., LT-66491 Druskininkų sav.
El. p. progimnazija@vieciunai.lt
Tel. (8 313) 47 979
 
Duomenų apsaugos pareigūnas
Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į Progimnazijos duomenų apsaugos pareigūnę Gintarę Urbanavičienę, el. p. gintare.urbanaviciene@vieciunai.lt, mob. 8 626 50 330.
 
Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu.
 
Duomenų subjektas turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:
 • teisė gauti informaciją apie savo duomenų tvarkymą;
 • teisė susipažinti su duomenimis;
 • teisė reikalauti ištaisyti duomenis;
 • teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisė apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisė į duomenų perkeliamumą;
 • teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) >>
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas >>
Progimnazijos darbuotojų, mokinių ir mokinių tėvų asmens duomenų saugojimo politika >>
Progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės >>
Atnaujinta: 2024-01-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30