Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Veiklos ataskaitos

PRITARTA

Druskininkų savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.  T1-65

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIEČIŪNŲ PROGIMNAZIJOS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I. ĮVADAS

 

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija savo veiklą pradėjo 1984 m. rugsėjo 1 d. Progimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas (kodas 85.31.10).

Kitos švietimo veiklos rūšys:

– ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (kodas 85.10.10);

– priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (kodas 85.10.20);

– pradinis ugdymas (kodas 85.20).

Adresas: Jaunystės gatvė 8, Viečiūnų miestelis, LT-66491 Druskininkų savivaldybė.

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija veikia kaip Savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens teises, kuri savo veiklą grindžia įgyvendindama Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Švietimo ministro įsakymais, Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 metų strateginiu planu, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

 

II. 2019 METŲ VEIKLA

 

Tikslai ir uždaviniai

Tikslas – efektyvinti ugdymo organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio, vaiko asmeninės pažangos, kuriant jaukią, saugią ir sveiką ugdymo (si) aplinką, tenkinančią progimnazijos ir progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ bendruomenės poreikius.

Uždaviniai:

1. tęsti ugdymo proceso kokybės tobulinimą;

2. stiprinti mokinių asmeninę atsakomybę už savo pasiekimus ir asmeninę pažangą;

3. ugdyti progimnazijos bendruomenės narių lyderystę;

4. kurti jaukią, modernią ir saugią aplinką, skatinant aktyviai dalyvauti mokinius, vaikus ir tėvus.

Tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Progimnazijoje ugdomi vaikai pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir specialiojo ugdymo programas. Ugdymo turinį reglamentuoja Bendrųjų programų pagrindu parengti ir Progimnazijos direktoriaus patvirtinti mokomųjų dalykų ir neformaliojo ugdymo ilgalaikiai planai ir programos pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus parengtas, suderintas su Progimnazijos taryba bei steigėju ir direktoriaus patvirtintas Progimnazijos ugdymo planas bei metinis Progimnazijos veiklos planas, parengtas remiantis įsivertinimo ir išorės vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis.

2019-2020 mokslo metus pradėjo 107 mokiniai.

1 lentelė. Mokinių skaičius 2018-2019 m. m. ir 2019-2020 m. m.

2018-2019 m. m.

2019-2020 m. m.

111 mokinių mokslo metų pradžioje.

72 vaikai ikimokyklinio ugdymo skyriuje.

107 mokiniai mokslo metų pradžioje.

74 vaikai ikimokyklinio ugdymo skyriuje.

Mokinių skaičius 2019-2020 m. m. sumažėjo 3,6 proc. Progimnaziją baigė 14 aštuntos klasės mokinių. Į pirmąją klasę atvyko 10 mokinių.  2,7 proc. padidėjo vaikų skaičius ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Linelis“.

2019-2020 m. m. klasių komplektų ir grupių skaičius lyginant su 2018-2019 m. m. nepakito.

2 lentelė. Vaikai, baigę priešmokyklinio ugdymo grupę

Metai

Vaikų, baigusių priešmokyklinio ugdymo grupę, skaičius

Mokosi

Viečiūnų progimnazijos pirmoje klasėje

Kitų Druskininkų savivaldybės mokyklų pirmose klasėse

Išvyko ir mokosi kitų savivaldybių mokyklų pirmose klasėse

2016-2017

15

16

0

0

2017-2018

20

18

1

1

2018-2019

11

10 *

2

0

* 1 mokinys atvyko mokytis iš Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas sėkmingai įgyvendino priešmokyklinio ugdymo programą. 82 proc. priešmokyklinio ugdymo grupę Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje lankiusių vaikų mokosi Viečiūnų progimnazijos pirmoje klasėje.

3 lentelė. Vidutinis mokinių skaičius klasėse, grupėse 2018-2019 m. m., 2019-2020 m. m.

2018-2019 m. m.

2019-2020 m. m.

13,88 mokinių mokslo metų pradžioje. Iš jų:

1-4 kl. – 14 mokinių,

5-8 kl. – 13,75 mokinių.

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje – 14,4 vaikų.

13,38 mokinių mokslo metų pradžioje. Iš jų:

1-4 kl. – 14 mokinių

5-8 kl. – 12,75 mokinių

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje – 14,8 vaikų .

Vidutinis mokinių skaičius 1-4 klasėse nepakito, o 5-8 klasėse – sumažėjo 7 proc. Vidutinis vaikų skaičius ikimokyklinio ugdymo skyriuje padidėjo 2,7 proc.

4 lentelė. Neformalusis ugdymas.

Metai

Komplektų skaičius

Neformaliojo ugdymo valandos pagal ugdymo planą

Panaudotos neformaliojo ugdymo valandos

Mokinių skaičius

2017

8

16

16

173

2018

8

16

15

203

2019

8

16

15

214

Neformaliojo ugdymo veikla buvo skirta meninei, sportinei, gamtosauginei veiklai, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Nemažai mokinių lankė po dvi  ir daugiau neformaliojo ugdymo veiklų.

Mokiniai rinkosi ir kitas neformaliojo ugdymo įstaigas.

5 lentelė. Neformaliojo ugdymo įstaigų lankymas.

Metai

Sporto centras

M.K. Čiurlionio meno mokykla

Mokinių skaičius

2017

11

14

25

2018

10

11

21

2019

10

10

20

Bendras specialiųjų poreikių mokinių skaičius 2018-2019 m. m. ir 2019-2020 m. m. nesikeitė.

6 lentelė. Specialiųjų poreikių mokinių skaičius 2018-2019 m. m. ir 2019-2020 m. m.

2018-2019 m. m.

2019-2020 m. m.

23 mokiniai mokslo metų pradžioje. Iš jų:

1-4 kl. – 8 mokiniai,

5-8 kl. – 12 mokinių.

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje – 3 vaikai.

23 mokiniai mokslo metų pradžioje. Iš jų:

1-4 kl. – 11 mokinių

5-8 kl. – 7 mokiniai

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje – 5 vaikai.

Progimnazijos 1-8 klasėse mokosi 18 specialiųjų poreikių mokinių, iš kurių, vadovaujantis Druskininkų švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos padalinio specialistų išvadomis, 14 yra mokomi pagal pritaikytas ir individualizuotas programas. 5 specialiųjų poreikių vaikai ugdomi ikimokyklinio ugdymo skyriuje. Visiems specialiųjų poreikių mokiniams teikiama kvalifikuota socialinio pedagogo ir psichologo asistento pagalba. Dėl specialistų trūkumo, laikinai neteikiama specialiojo pedagogo ir logopedo pagalba. 2019-2020 m. m. dviem pradinių klasių mokiniams pagalbą teikia mokytojo padėjėjai.

Planuodami veiksmingą kompleksinę pagalbą mokiniui, dalykų mokytojai numato mokymosi, pažinimo, ugdymosi spragų įveikimo strategijas.

Ugdymo sėkmę lemia mokytojų, mokytojo padėjėjo, logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo asistento ir tėvų bendradarbiavimas. Dauguma specialiųjų poreikių mokinių dalyvauja progimnazijoje organizuojamoje neformaliojo ugdymo bei popamokinėje veiklose.

Socialinė mokyklos situacija

7 lentelė. Nemokamai maitinamų mokinių skaičius 2018-2019 m. m. ir 2019-2020 m. m.

2018-2019 m. m.

2019-2020 m. m.

21 mokinys mokslo metų pradžioje.

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje – 1 vaikas.

19 mokinių mokslo metų pradžioje.

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje – 0 vaikų.

9,5 proc. sumažėjo nemokamai maitinamų mokinių skaičius progimnazijoje, o ikimokyklinio ugdymo skyriuje nemokamai maitinamų vaikų nėra.

8 lentelė. Tėvų įnašai.

Metai

Vaikų skaičius

Vidutinis vaikų, kurių tėvai už jų išlaikymą moka 100 proc., skaičius

Vidutinis vaikų, kurių tėvai už jų išlaikymą  moka 50 proc., skaičius

Vidutinis vaikų, kurių tėvai atleisti nuo mokesčio, skaičius

2017-09-01

80

79 (98,75 %)

0

1 (1,25 %)

2018-09-01

72

71 (98,61 %)

0

1 (1,39 %)

2019-09-01

74

72 (97,29 %)

1 (1,35 %)

1 (1,35 %)

9 lentelė. Pavežamų mokinių skaičius ir vežimo būdai 2018-2019 m. m. ir 2019-2020 m. m.

2018-2019 m. m.

2019-2020 m. m.

18 mokinių. Iš jų:

4 mokiniai – geltonuoju autobusiuku;

6 mokiniai – maršrutiniu autobusu Nr. 2;

8 mokiniai – kitas pavežimo būdas (vežioja tėvai).

21 mokinys. Iš jų:

4 mokiniai – geltonuoju autobusiuku;

2 mokiniai – maršrutiniu autobusu Nr. 2;

15 mokinių – kitas pavežimo būdas (vežioja tėvai).

Vežamų mokinių skaičius padidėjo. Progimnaziją ir ikimokyklinio ugdymo skyrių lanko vaikai iš Randamonių, Grūto, Mašnyčių ir Neravų kaimų bei Druskininkų miesto.

 

 

10 lentelė. Progimnazijos mokytojų skaičius 2018-2019 m. m. ir 2019-2020 m. m.

Mokslo metai

Mokytojų skaičius

Mokytojo kvalifikacinė kategorija

Mokytojas

Vyresnysis mokytojas

Mokytojas metodininkas

2018-2019 m. m.

17

4

13

0

2019-2020 m. m.

17

4

11

2

11 lentelė. Progimnazijos darbuotojų pareigybių skaičius 2018-2019 m. m. ir 2019-2020 m. m.

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius 2018-09-01

Iš jų:

Pareigybių skaičius 2019-09-01

Iš jų:

 

Progimna-zija

Ikimokykli-nio ugdymo skyrius

Progim-

nazija

Ikimo-

kyklinio ugdymo skyrius

 
 

Pedagoginių darbuotojų pareigybės

 

1.

Direktorius

1,0

1,0

 -

1,0

1,0

 -

 

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

 

3.

Socialinis pedagogas

0,5

0,5

 -

0,5

0,5

 -

 

4.

Specialusis pedagogas

0,5

0,5

 -

0,5

0,5

 -

 

5.

Psichologo asistentas

0,5

0,5

 -

0,5

0,5

 -

 

6.

Logopedas

0,75

0,25

0,5

0,75

0,25

0,5

 

7.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

7,25

 -

7,25

7,25

7,25

 

8.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

1,0

-

1,0

1,0

 -

1,0

 

9.

Meninio ugdymo mokytojas

0,5

-

0,5

0,5

 -

0,5

 

10.

Pailgintos dienos grupės auklėtojas

1,0

1,0

-

1,0

1,0

 

 

Iš viso:

15,00

4,75

10,25

15,00

4,75

10,25

 

Nepedagoginių darbuotojų pareigybės

 

1.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1,0

1,0

-

1,0

1,0

-

 

2.

Vyriausiasis buhalteris*

1,0

1,0

-

-

-

-

 

3.

Buhalteris*

1,0

1,0

-

-

-

-

 

4.

Sąskaitybos tvarkytojas*

-

-

-

1,0

1,0

-

 

5.

Raštinės vedėjas

1,0

1,0

-

1,0

1,0

-

 

6.

Bibliotekos vedėjas

1,0

1,0 

-

1,0

1,0 

 

 

7.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

5,0

-

5,0

5,0

-

5,0

 

8.

Mokytojo padėjėjas

1,25

1,25

-

1,25

1,25

-

 

9.

Inžinierius programuotojas

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

 

10.

Technikas

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

 

11.

Budėtojas

2,0

2,0

-

2,5

2,5

-

 

12.

Sargas

2,5

2,5

-

-

-

-

 

13.

Darbininkas

1,75

1

0,75

1,75

1

0,75

 

14.

Kiemsargis

-

-

-

0,5

0,5

-

 

15.

Valytojas

4,0

3,0

1,0

4,0

3,0

1,0

 

16.

Vyr. virėjas

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

 

17.

Virėjas

1,25

0,5

0,75

1,25

0,5

0,75

 

 

Iš viso:

25,75

17,25

8,5

23,25

14,75

8,5

 

 

Iš viso progimnazijoje:

40,75

22

18,75

38,25

19,5

18,75

 

* Vadovaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 28 d. spendimu Nr. T1-136 „Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos optimizavimo“ nuo 2019 m. gruodžio 3 d. dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos optimizavimo Progimnazijoje neliko vyriausiojo buhalterio ir buhalterio pareigybių, o prisidėjo sąskaitybos tvarkytojo pareigybė.

Informacinių technologijų būklė

Progimnazijoje iš viso yra 56 kompiuteriai, ikimokyklinio ugdymo skyriuje – 7. Naudojami 9 daugialypės terpės projektoriai, ikimokyklinio ugdymo skyriuje – 2. Yra 4 kopijavimo aparatai, 3 interaktyvios lentos.

Biblioteka, mokomieji ir administracijos kabinetai pajungti į lokalius kompiuterių tinklus, sujungti į vieningą mokyklos kompiuterių tinklą. Yra internetinė prieiga.

Ikimokyklinio ugdymo skyrius prisijungęs prie elektroninės sistemos „Mūsų darželis“. Visos grupės  aprūpintos kompiuteriais, sudaryta galimybė mokytojams kokybiškiau organizuoti ugdymo procesą (planuoti, vykdyti vaikų pasiekimų vertinimą ir analizę, fiksuoti  lankomumą ir kt.). Sukurtos visų  grupių  Facebook paskyros (uždaros grupės), o tai leidžia dalykiškai ir operatyviai bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais, pedagogais, socialiniais parneriais.

Ugdymo organizavimas ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimas

Įgyvendinant 2019 metų progimnazijos veiklos tikslą ir uždavinius buvo siekiama efektyvinti ugdymo organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio, vaiko asmeninės pažangos, kuriant jaukią, saugią ir sveiką ugdymo (si) aplinką, tenkinančią progimnazijos ir progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ bendruomenės poreikius. Buvo tobulinamas pamokos, veiklų ikimokyklinio ugdymo skyriuje planavimas ir organizavimas, tikslingai taikant mokymo (si) metodus ir IKT, aktyvinant mokinių, vaikų veiklą per pamokas, užsiėmimus atsižvelgiant į mokinių, vaikų mokymosi stilius, gebėjimus, patirtį, vertybes. Kad mokinys, vaikas patirtų sėkmę - svarbu diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį. Formuluojami pamatuojami bei įgyvendinami pamokos, veiklų uždaviniai.

Vyko gerosios patirties sklaida – „Kolega-kolegai“, „Pedagogų praktinės dirbtuvės“ Mokytojai vedė ir stebėjo atviras, atviras-integruotas pamokas, pravesta 18 pamokų. Vyko  pamokos netradicinėse erdvėse (muziejuose, bibliotekoje, parduotuvėje, „Menų kalvėje“, gamtoje ir kt.).

Tobulinamas pamokos organizavimas, didesnį dėmesį skiriant mokinių įsivertinimui. Buvo siekiama, kad mokinys patirtų sėkmę bei individualią pažangą. Mokytojų pasitarimuose buvo analizuojami pusmečių rezultatai, pamokų lankomumas. Sukurta  vaiko individualios pažangos įsivertinimo tvarka ir pristatyta mokiniams bei tėvams. Mokymosi pasiekimai ir pažanga aptarti klasių valandėlėse, tėvų susirinkimuose. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai – mokytojų tarybos posėdyje, individualiai su mokinių tėvais. Mokinių, patiriančių mokymosi  sunkumus poreikiai identifikuojami, numatoma pagalba mokiniui, sudaromas individualus pagalbos planas.  Mokytojų tarybos posėdžių metu įvertinta 1 ir 5 klasių mokinių adaptacija, aptartos mokymosi sėkmės ir sunkumai.

Kiekvienam mokytojui buvo sudarytos sąlygos tobulintis ir kelti savo dalykinę pedagoginę kvalifikaciją. Kiekvienas mokytojas vidutiniškai išklausė 30 (5 seminarus) valandų mokymų. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas 2019 m. buvo orientuotas į lyderystės skatinimą, saugios mokyklos kūrimą, individualią mokinių pažangą. Mokytojai dalyvavo Druskininkų švietimo centro, Marijampolės švietimo centro, Ugdymo plėtotės centro, Asmenybės brandos seminaruose. Progimnazijos mokytojų komanda dalyvavo programos „LIONS QUEST“ seminaruose, projekto „Tęsk“ mokymų programoje „Profesinis tobulėjimas mokyklos bendruomenėje“.

Pagalbos mokiniui teikimas

Progimnazijoje didelis dėmesys buvo skiriamas socialinei, psichologinei ir pedagoginei pagalbai  mokiniams, susiduriantiems su sunkumais. Dažniausiai pasitaikantys sunkumai yra nenoras dirbti pamokoje dėl motyvacijos stokos, dėmesio sau siekimas netinkamais būdais, konfliktinės situacijos su mokytojais ir bendraamžiais, tėvų ir mokyklos vienodų reikalavimų nesilaikymas, tėvų abejingumas, nesidomėjimas vaiko mokymusi. Yra mokinių, kurie pamokoje savarankiškai negali susidoroti su problemomis, todėl su jais dirba specialistai. Aptarta pirmos ir penktos klasių mokinių, siekiant jiems padėti apsiprasti, saugiai jaustis, adaptacija. Didelį dėmesį mokytojai skyrė mokinio asmeninei pažangai, pasiekimus analizavo kartu su tėvais. Parengtas Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas bei  pakoreguotas progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, individualios pažangos stebėsenos  rezultatai aptarti  vaiko gerovės komisijoje. Mokinių, patiriančių mokymosi  sunkumus poreikiai identifikuojami, numatoma pagalba mokiniui, sudaromas individualus pagalbos planas. Mokinių pažangumas 2018-2019 m. m.  pabaigoje – 94,65 proc., kai 2017-2018 m. m. – 88,78 proc. Mokinių, pasiekusių aukštesnį lygį, skaičius padidėjo 3,17 proc.

Per 2019 metus specialiųjų poreikių mokiniams nuolat buvo teikiama pedagoginė, socialinė bei psichologinė pagalba. Kitiems mokiniams dėl įvairių jiems iškylančių problemų buvo teikiama trumpalaikė pagalba.

Neformalusis švietimas ir projektinė veikla

Mokiniai aktyviai dalyvauja neformaliojo ugdymo veikloje. Progimnazijoje įgyvendinta 8 neformaliojo švietimo programos, kurių metu užsiėmimus lankė 80 proc. mokinių. Tie patys mokiniai dažnai lankė net keletą neformaliojo švietimo veiklų, kurios vyko skirtingu laiku. Mokiniai galėjo lavinti meninius, sportinius, gamtinius gebėjimus.

Progimnazijos ugdytiniai išbandė savo žinias bei gebėjimus savivaldybės mokyklų mokinių olimpiadose, konkursuose, varžybose, kuriose jų pasiekimai įvertinti prizinėmis vietomis. Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių rašinių konkurso ir viktorinos ,,Fantastinis M. K. Čiurlionio pasaulis“ (laureatės S. Janeikaitė 6 kl. ir U. Beržanskaitė 8kl.); Druskininkų savivaldybės pradinių klasių mokinių kvadrato varžybos (3 vieta); Pietų Lietuvos regiono mokinių kūrybinių darbų konkursas ,,Mano pirmoji mokytoja“, skirtas Alytaus Putinų gimnazijos mokytojai J. Ralienei atminti (S. Janeikaitė 1 vieta 5-8 kl. grupėje); protų mūšis ,,Nerūkau ir tuo džiaugiuosi“, minint tarptautinę nerūkymo dieną Druskininkų JUC (2 vieta); Druskininkų savivaldybės mokinių meninio skaitymo konkursas (V. Benevičius 5 kl. 3 vieta); Druskininkų savivaldybės mokinių estafečių ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos (3 vieta); Druskininkų savivaldybės 6-8 klasių mokinių geografijos olimpiada ,,Mano gaublys“ (S. Janeikaitė 6kl. 2 vieta); Druskininkų savivaldybės mokinių technologijų olimpiada (U. Beržanskaitė 8 kl. 3 vieta); Druskininkų savivaldybės pradinių klasių mokinių konkursas ,,Raštingiausias pradinukas“ (G. Gaidytė 3 kl. 3 vieta); Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių konkursas – paroda ,,Sveikatos galerija V“ (6 kl. komanda 3 vieta); Druskininkų savivaldybės tarpmokyklinės pradinių klasių mokinių šaškių varžybos (1-4 kl. 3 vieta); Druskininkų savivaldybės 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada (S. Janeikaitė 6 kl. 2 vieta); Druskininkų miesto mokyklų atkrintamosios varžybos į Lietuvos ,,Mažojo golfo“ čempionatą (1-2 kl. – 1 vieta, 3-4 kl. – 3 vieta); Druskininkų savivaldybės 6 klasių mokinių istorijos viktorina ,,Mano gimtinė“ (S. Janeikaitė 6 kl. 3 vieta); Druskininkų savivaldybės 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiada (S. Janeikaitė 6 kl. 1 vieta); Tarptautinis karpinių konkursas ,,Regiu aš Lietuvą!” (2-4 kl. 1 vieta); Druskininkų savivaldybės mokinių 8 klasių fizikos olimpiada (U. Beržanskaitė 8 kl. 3 vieta); savivaldybės protmūšyje „Nesurūkyk savęs“ (8 kl. komanda 1 vieta).

Vyko  renginiai, skatinantys draugiškumą, toleranciją, pagarbą vieni kitiems, paminėtos kalendorinės bei valstybei svarbios šventės (progimnazijoje: Rugsėjo 1-oji, Mokytojų diena, ,,Mūsų bendruomenės diena“ skirta Savivaldos dienai paminėti, pilietinė iniciatyva tvarkant Viečiūnų kapines, ,,Arbatos ir šviečiančių moliūgų šventė“ Vilniaus alėjoje, akcija, skirta paminėti tarptautinę Tolerancijos dieną, progimnazijos mokinių tarybos inicijuotas renginys, suburiantis vienišus arba rečiau giminaičių lankomus senelius Viečiūnų bendruomenės centre, Sausio 13-osios minėjimas, Pagarbos bėgimas aplink Druskonio ežerą, skirtas žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti, Motinos diena Viečiūnų bendruomenės centre, UNICEF bėgimas „Už kiekvieną vaiką“, Karjeros diena mokykloje, sporto šventė, skirta paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, protų mūšis ,,Švęsk linksmai ir išradingai“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, akcija ,,Darom“ ir kt.

Prevencinė veikla

Nuolat buvo vykdoma prevencinė veikla, mokiniai dalyvavo akcijose, projektuose ir konkursuose, įvairiuose sveikos gyvensenos renginiuose ir akcijose: respublikiniame konkurse ,,Sveikata visus metus 2019“, savivaldybės konkurse ,,Sveikiausia klasė“, Druskininkų VSB projekte ,,Sveika bendruomenė – stipri visuomenė“, internetiniuose konkursuose „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“, „Žiemos fantazija“, tarptautiniuose konkursuose „Kengūra“ ir „Pangea“, „Olympis 2019“,  renginiuose, skirtuose savaitei be patyčių paminėti, Europos judumo savaitėje, Konstitucijos egzamine. Mokiniai dalyvavo Pyragų dienoje ir surinktas lėšas pervedė ,,Išsipildymo akcijai“, gamino lesyklėles konkursui ,,Dar vienas gyvenimas“, skirtame atliekų mažinimo savaitei. Buvo įgyvendinta neformaliojo švietimo programa „Nuotykių vasara“.

Plėtojant mokinių, mokytojų ir tėvų partnerystę, sukurta ,,Aktyvių tėvų grupė“. Vyko bendros veiklos: renginiai (kalėdinės dirbtuvės, kalėdinis karnavalas, Vasario 16-osios sporto šventė), organizuota patyriminė kelionė į Vilnių, diskusijos aktualiais bendruomenės klausimais. Tėvai dalyvavo švietėjiškuose mokymuose: lytiškumo ir vaisingumo pažinimo seminare „Mano vaisingumas yra svarbus“,  psichologės Aurelijos Lingienės 5 dienų seminarų cikle apie konfliktus, stresą ir jų valdymą, „Lyderių  laiko‘ organizuotame seminare „Ką gali padaryti tėvai, kad vaikas būtų dar labiau sėkmingas? Ką kartu gali padaryti tėvai ir mokykla?“, ,,Streso valdymo metodai ir būdai“.

Įgyvendinamos prevencinės programos. Ikimokyklinio ugdymo skyriuje jausmų pažinimo programa „Kimochis“, 1-4 klasėse LIONS QUEST programa „Laikas kartu“, 5-8 klasėse LIONS QUEST programa „Paauglystės kryžkelės“.

Ugdymosi aplinkos

Gerinant ugdymo(si) aplinkas, suremontuotas 18 kabinetas, valgyklos virtuvė, pailgintos dienos grupės kabinetas, koridorius prie sporto salės.

Bendradarbiavimas ir kita veikla

Progimnazija, remdamasi atvirumu, pasitikėjimu ir pagalba, bendrais susitarimais, abipuse pagarba ir partneryste, bendradarbiauja su:

-visomis Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigomis – renginiai, pasidalijimas gerąja darbo patirtimi;

-Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnija – renginiai, mokinių socialinių problemų sprendimas;

-Druskininkų savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyriumi – teikiame informaciją apie mokinių ugdymosi poreikius, situaciją šeimoje;

-Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi – teikiame įvairią informaciją, gauname konsultacijas;

-Vaiko teisių apsaugos tarnyba – pagalbos vaikui ir šeimai organizavimas;

-Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Druskininkų policijos komisariatu – vaikų užimtumo organizavimas, bendradarbiavimas organizuojant projektus, paskaitas, pagalba sprendžiant nusikalstamas veiklas, prevencijos organizavimas;

-Druskininkų švietimo centro psichologinės pedagoginės tarnybos padaliniu – pedagoginės, psichologinės pagalbos organizavimas;

-Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – bendri renginiai ir projektai;

-Druskininkų tremties ir rezistencijos muziejumi – ekskursijų organizavimas, koncertinė veikla;

-Druskininkų jaunimo užimtumo centru – konferencijos, renginiai, projektai, konkursai;

-Gardino mokykla Nr. 39 (Baltarusijos Respublika).

Aktyviai bendradarbiaujame su mokinių tėvais. Įvairiomis formomis įtraukėme ugdytinių tėvus į popamokinę veiklą, kvietėme į bendrus tėvų susirinkimus ir organizavome susitikimus su psichologu, sveikatos apsaugos specialistais. Organizavome koncertus, sportines varžybas, šventes.

 

Siūlymai ir rekomendacijos dėl veiklos tęstinumo, tikslų ir uždavinių priežiūros, veiklos valdymo tobulinimo

Progimnazijos bendruomenė  įgyvendino  išsikeltą 2019 m. tikslą.  Didelis dėmesys buvo skiriamas kiekvieno mokinio, vaiko asmeniai pažangai. Buvo ugdomos vertybinės bręstančios asmenybės nuostatos, bendradarbiavimo kompetencijos, stiprinami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Kuriam jauki, saugi ir sveika ugdymo (si) aplinką, tenkinanti progimnazijos ir progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ bendruomenės poreikius.

Planuodama kitų metų veiklą progimnazijos bendruomenė susitarė 2020 metais tęsti progimnazijos ugdymo (si) procesų tobulinimą siekiant kiekvieno vaiko asmenybės brandos ir ugdymosi pažangos, užtikrinant psichologinio bei fizinio saugumo reikalavimus.

Progimnazijoje didėja mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, skaičius. Šiems buvo teikiama psichologo asistento ir socialinio pedagogo pagalba, tačiau negalėjome jiems užtikrinti specialiojo pedagogo ir logopedo pagalbos, kadangi yra specialiųjų pedagogų ir logopedų trūkumas Siekdami pagalbos teikimo efektyvumo, kursime laikiną grupę konkrečiai problemai spręsti..

Siekiant užtikrinti kokybišką ugdymo procesą, labai svarbu laiku spręsti iškylančias problemas, todėl labiau priimtina ir veiksmingesnė yra tarpusavio vienas kitam pagalba bei pagalba, veikianti savanoriškumo principu. Taip pat bus skatinamas kolegialus grįžtamasis ryšys: metodinių grupių susirinkimų bei Mokytojų tarybos posėdžių metu mokytojai dalinsis seminaruose bei mokymuose įgytomis žiniomis bei įžvalgomis.

 

___________________________

 

 

 

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos

2019 metų veiklos ataskaitos 1 priedas

 

METINIO VEIKLOS PLANO 2019 METŲ RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

Tikslo kodas

Uždavinio kodas

Priemonės kodas

Veiklos kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo kriterijaus kodas

Mato vienetas

Plano reikšmė

Fakto reikšmė

Įvykdymo proc.

Indėlio kriterijai

01

01

01

 

Pamokos, naudojant IKT

P-01-01-01

Proc.

60%

60%

100 %

Proceso kriterijai

01

01

01

01

Atviros ir integruotos pamokos

P-01-01-01-01

Skaičius

12

18

100 %

01

01

01

02

Projektinės tiriamosios veiklos

P-01-01-01-02

Skaičius

4

12

100 %

01

01

01

03

Savitarpio pagalbos grupės „Kolega- kolegai“

P-01-01-01-03

Skaičius

1

3

100 %

Indėlio kriterijai

01

01

02

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai progimnazijoje

P-01-01-02

Skaičius

3

4

100 %

Proceso kriterijai

01

01

02

01

Seminarų skaičius

P-01-01-02-01

Skaičius

10

10

100%

01

01

02

02

„Pedagogų praktinės dirbtuvės“

P-01-01-02-02

Skaičius

5

3

60 %

01

01

02

03

Mokytojų iniciatyvos

P-01-01-01-03

Skaičius

7

5

72 %

Indėlio kriterijai

01

02

01

 

Pagerės mokymosi rezultatai

P-01-02-01

Balai

0,15

0,35

100 %

Proceso kriterijai

01

02

01

01

Mokinių individuali pažanga

P-01-02-01-01

Procentai

5

6

100 %

01

02

01

02

Dalyvavimas įvairiose veiklose

P-01-02-01-02

Skaičius

24

28

100%

01

02

01

03

Mokinio pažangos padidėjimas

P-01-02-01-03

Balai

0,15

0,38

100%

01

02

01

03

Mokinių tarybos iniciatyvos

P-01-02-02-01

Skaičius

4

4

100 %

Indėlio kriterijai

01

03

01

 

Pagerės tėvų aktyvumas

P-01-03-01

Procentai

8

20

100 %

Proceso kriterijai

01

03

01

01

Tėvų dalyvavimas progimnazijos veikloje

P-01-03-01-01

Procentai

20

25

100 %

Indėlio kriterijai

01

03

02

 

Bendruomenės nariai, įsitraukę į projekto  „Lyderių laikas 3“ veiklų įgyvendinimą

P-01-03-02

Skaičius

15

15

100 %

Proceso kriterijai

01

03

02

01

Veiklos, dalyvaujant progimnazijos bendruomenės nariams

P-01-03-02-01

Skaičius

4

5

100 %

Indėlio kriterijai

01

04

01

 

Atnaujintos erdvės

P-01-04-01

Skaičius

4

6

100%

Proceso kriterijai

01

04

01

01

Įkurtos bei atnaujintos erdvės

P-01-04-01-01

Skaičius

3

5

100%

01

04

01

02

Projektų skaičius

P-01-04-01-02

Skaičius

2

1

50%

 

_________________

 

 

 

 

 

 

 

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos

2019 metų veiklos ataskaitos 2 priedas

 

METINIO VEIKLOS PLANO 2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA

 

Tikslo numeris

Uždavinio numeris

Priemonės numeris

Veiklos numeris

Veiklos pavadinimas

Numatyta lėšų (tūkst. Eur)

Panaudota lėšų (tūkst. Eur)

Įsisavinta lėšų dalis (proc.)

Iš viso

Iš jų:*:

Iš viso

Iš jų:* :

Savivaldybės biudžetas

Tikslinės ir privačios lėšos

Kitos Valstybės tikslinės lėšos

Savivaldybės biudžetas

Tikslinės ir privačios lėšos

Kitos Valstybės tikslinės lėšos

01

Tikslas Užtikrinti kokybišką švietimo paslaugų teikimą ir sudaryti galimybes mokytis visą gyvenimą

 

01

03

Uždavinys. Įgyvendinti LR įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą švietimo politiką, teikiant kokybišką ugdymą savivaldybės švietimo įstaigose bei užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę.

 

01

03

07

Priemonė: Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos veiklos programa

 

01

03

07

01

Veikla  

627,9

320,4

0,2

307,3

625,4

317,9

0,2

307,3

99,6

01

03

07

Iš viso priemonei:

627,9

320,4

0,2

307,3

625,4

317,9

0,2

307,3

99,6

01

03

Iš viso uždaviniui:

627,9

320,4

0,2

307,3

625,4

317,9

0,2

307,3

99,6

01

Iš viso tikslui:

627,9

320,4

0,2

307,3

625,4

317,9

0,2

307,3

99,6

IŠ VISO:

627,9

320,4

0,2

307,3

625,4

317,9

0,2

307,3

99,6

* Formoje pateikiami galimų finansavimo šaltinių pavydžiai. Pildant formas nurodomi aktualūs finansavimo šaltiniai suderinti su Finansų ir apskaitos skyriumi.

______________________

 

 

 

Atnaujinta: 2023-01-12