Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Dokumentai
Priėmimas į progimnaziją Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo 2020-09-16 14:57:45 173.42 KB
Sprendimas dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo 2020-09-16 14:57:45 24.55 KB
Mokinio (vaiko) priėmimo į mokyklą prašymo šablonas 2020-09-16 14:57:00 19.73 KB
Dėl asmenų, priimtų į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, paskirstymo į klases ir grupes tvarkos aprašo 2020-09-16 14:57:00 304.57 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo 2020-09-16 14:57:45 173.42 KB
Sprendimas dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo 2020-09-16 14:57:45 24.55 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus Linelis" ikimokyklinio ugdymo programa "Vaikystės takeliu" 2020-09-16 14:57:24 451.14 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose nustatymo ir jo mokėjimo tvarkos aprašas 2020-09-16 14:57:24 27.47 KB
Įdomi ir naudinga informacija ikimokyklinuko tėveliams 2020-09-16 14:57:24 5.6 MB
Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2020-10-12 13:25:37 473.46 KB
Prašymas dėl nelankytų dienų pateisinimo 2020-09-16 14:57:45 15.67 KB
Potvarkis dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose netaikymo 2020-09-16 14:57:45 274.42 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo 2020-09-16 14:57:45 173.42 KB
Sprendimas dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo 2020-09-16 14:57:45 24.55 KB
Progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2020-10-12 13:25:37 214.43 KB
Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių tvirtinimo 2020-09-16 14:57:45 23.96 KB
Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2020-10-12 13:25:37 473.46 KB
Prašymas dėl nelankytų dienų pateisinimo 2020-09-16 14:57:45 15.67 KB
Potvarkis dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose netaikymo 2020-09-16 14:57:45 274.42 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokykloje draudžiamų turėti daiktų, gaminių ar medžiagų sąrašas 2020-01-16 15:43:12 129.03 KB
Progimnazijos 2019-2020 mokslo metų ugdymo planas 2020-08-28 14:02:10 340.82 KB
Pranešimas dėl praleistų pamokų pateisinimo 2020-01-16 15:43:12 12.41 KB
Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2020-10-12 13:25:37 473.46 KB
Prašymas dėl išvykimo į poilsinę kelionę ir praleistų pamokų pateisinimo 2020-01-16 15:43:12 12.38 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokos 2020-01-16 15:43:12 12.47 KB
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2020-10-12 13:25:38 231.95 KB
Pagrindinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokykloje draudžiamų turėti daiktų, gaminių ar medžiagų sąrašas 2020-01-16 15:43:12 129.03 KB
Progimnazijos 2019-2020 mokslo metų ugdymo planas 2020-08-28 14:02:10 340.82 KB
Pranešimas dėl praleistų pamokų pateisinimo 2020-01-16 15:43:12 12.41 KB
Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2020-10-12 13:25:37 473.46 KB
Prašymas dėl išvykimo į poilsinę kelionę ir praleistų pamokų pateisinimo 2020-01-16 15:43:12 12.38 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokos 2020-01-16 15:43:12 12.47 KB
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2020-10-12 13:25:38 231.95 KB
Pailginta dienos grupė Atnaujinta Dydis
Pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo Progimnazijoje tvarkos aprašas 2020-02-10 08:37:55 509.92 KB
2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T1-161 "Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl atlyginimo dydžio už bendrojo ugdymo mokyklų mokinių užimtumą ir priežiūrą pailgintos dienos grupėse tvirtinimo“ pakeitimo“ 2020-02-05 15:27:01 126.91 KB
2016 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-201 “Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl atlyginimo dydžio už bendrojo ugdymo mokyklų mokinių užimtumą ir priežiūrą pailgintos dienos grupėse tvirtinimo“ pakeitimo“ 2020-02-05 15:27:01 128.15 KB
2016 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. T1-118 "Dėl atlyginimo dydžio už bendrojo ugdymo mokyklų mokinių užimtumą ir priežiūrą pailgintos dienos grupėse tvirtinimo" 2020-02-05 15:27:01 127.53 KB
Prevencinės programos Atnaujinta Dydis
Prevencinių programų 2020-2021 m. m. tvarkaraštis 2020-10-08 14:23:16 382.83 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2020-08-28 14:02:10 248.82 KB
Progimnazijos 2020-2021 mokslo metų ugdymo planas 2020-08-28 14:02:10 543.48 KB
Progimnazijos 2019-2020 mokslo metų ugdymo planas 2020-08-28 14:02:10 340.82 KB
Progimnazijos 2019-2021 m. strateginis veiklos planas 2020-08-28 14:02:11 773.68 KB
Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2020-08-28 14:02:11 537.92 KB
Progimnazijos 2019 m. veiklos planas 2020-08-28 14:02:11 584.08 KB
Įsakymas dėl Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigų, dienos užimtumo centrų ir Druskininkų jaunimo užimtumo centro veiklos 2020-08-28 14:02:11 274.73 KB
Nutarimas dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo 2020-08-28 14:02:11 196.55 KB
Progimnazijos 2019 m. veiklos ataskaita 2020-08-28 14:02:12 349.81 KB
Tvarkos
Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2020-10-19 11:24:50 127.47 KB
Mėnesio veiklos planai
2020 m. spalio mėn. veiklų planas 2020-10-07 15:24:19 407.64 KB
Pareigybinių aprašymai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos pedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Progimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 207.24 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 212.03 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 202.51 KB
Logopedo pareigybes aprašymas 2020-09-15 12:50:44 208.05 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 207.19 KB
Pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 200.82 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas. 2020-09-15 12:50:44 380.97 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 382.14 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:45 379.77 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:45 380.3 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:45 379.37 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:45 380.87 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:45 380.35 KB
Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:51:17 380.05 KB
Fizinio ugdymo mokytojo 'slidinėjimo' pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:51:42 377.09 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 380.31 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 379.95 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 379.8 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 380.48 KB
Pradinio ugdymo vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 380.77 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 380.7 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 379.19 KB
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 381.8 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 379.58 KB
Progimnazijos nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:19 218.2 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:40:28 207.86 KB
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:19 205.22 KB
Sąskaitybos tvarkytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:19 372.46 KB
Inžinieriaus programuotojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:19 200.62 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:20 200.39 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:20 210.4 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:20 203.33 KB
Techniko pareigybes aprašymas 2020-09-15 11:51:20 201.67 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:20 197.45 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:20 196.48 KB
Kiemsargio pareigybes aprašymas 2020-09-15 11:51:20 197.91 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:21 200.17 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:54:58 203.51 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:54:58 203.98 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:56:01 204.12 KB
Logopedo pareigybes aprašymas 2020-09-15 12:50:44 208.05 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Ikimokyklinio ugdymo mokyto padėjėjo (spec.) pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:55:19 200.93 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:55:32 207.57 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:55:45 200.17 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-01 16:56:07 405.23 KB
Maitinimo paslaugos kaina 2020-09-01 16:56:07 261.97 KB
Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Ministro įsakymas) 2020-09-01 16:56:07 486.07 KB
Valgiaraštis 1-3 metų vaikams 2020-09-01 16:56:07 10.6 MB
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2020-09-01 16:56:07 10.7 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2020-09-01 16:56:07 4.25 MB
Valgiaraštis 11 metų ir vyresniems 2020-09-01 16:56:07 4.28 MB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2020-09-16 15:35:08 158.19 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. birželio 30 d. 2020-08-24 11:02:58 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. kovo 31 d. 2020-08-24 11:02:58 1.13 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. gruodžio 31 d. 2020-08-24 11:02:58 5.52 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. rugsėjo 30 d. 2020-08-24 11:02:58 4.8 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. kovo 31 d. 2020-08-24 11:02:58 5.52 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. rugsėjo 30 d. 2020-08-24 11:02:58 2.6 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. gruodžio 31 d. 2020-08-24 11:02:58 8.99 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. birželio 30 d. 2020-08-24 11:02:58 2.54 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. kovo 31 d. 2020-08-24 11:02:58 2.47 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. gruodžio 31 d. 2020-08-24 11:02:59 8.9 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. rugsėjo 30 d. 2020-08-24 11:02:59 111.5 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. birželio 30 d. 2020-08-24 11:02:59 840.61 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. kovo 31 d. 2020-08-24 11:02:59 843.31 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. gruodžio 31 d. 2020-08-24 11:02:59 5.27 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos Atnaujinta Dydis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2020-10-12 12:06:47 5.6 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaita 2020-10-12 12:06:47 5.17 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita 2020-10-12 12:06:47 1.16 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2020-10-12 12:06:47 1.49 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2020-10-12 12:06:47 6.2 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita 2020-10-12 12:06:47 11.48 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaita 2020-10-12 12:06:47 8.28 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2020-10-12 12:06:47 10.47 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2020-10-12 12:06:47 2.46 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita 2020-10-12 12:06:47 2.19 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita 2020-10-12 12:06:47 2.06 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2020-10-12 12:06:47 3.14 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2020-10-12 12:06:47 2.77 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita 2020-10-12 12:06:47 3.18 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita 2020-10-12 12:06:47 2.67 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2020-10-12 12:06:47 3.7 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2020-10-12 12:06:48 608 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita 2020-10-12 12:06:48 611 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaita 2020-10-12 12:06:48 599.5 KB
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. II ketvirtis 2020-09-02 12:17:08 194.54 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. I ketvirtis 2020-09-02 12:24:28 366.91 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Mokyklos numatomų vykdyti prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų planas 2019 metams 2020-01-08 11:58:13 52 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2020-01-02 16:20:12 280.36 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2020-08-28 14:02:10 248.82 KB
Konkursų, renginių nuostatai Atnaujinta Dydis
Respublikinio mokinių konkurso-parodos "Verpstė" nuostatai 2020-01-29 15:18:38 212.21 KB
Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkurso-parodos „Lietuva mano akimis“ nuostatai 2020-02-07 15:00:49 204.58 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-15 13:31:17 366.63 KB
Vaiko gerovės komisijos narių darbo funkcijų paskirstymas 2020-09-15 13:34:03 200.76 KB
Profesinio orientavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos 1-8 klasių mokinių profesinio orientavimo programos priemonių planas 2019-2020 m. m. 2020-02-07 15:06:59 238.97 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Progimnazijos darbuotojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų saugojimo politika 2020-10-12 13:25:37 143.74 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2020-10-12 13:25:37 404.34 KB
Progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2020-10-12 13:25:37 133.98 KB
Progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2020-10-12 13:25:37 214.43 KB
Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2020-10-12 13:25:37 473.46 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2020-10-12 13:25:37 408.54 KB
Progimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2020-10-12 13:25:38 297.32 KB
Informacijos apie pažeidimus progimnazijoje teikimo tvarkos aprašas. 2020-10-12 13:25:38 237.59 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2020-10-12 13:25:38 340.27 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2020-10-12 13:25:38 679.24 KB
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2020-10-12 13:25:38 231.95 KB
Progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-10-12 13:25:38 186.81 KB
Progimnazijos dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2020-10-12 13:25:39 73.5 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2020-10-12 13:25:39 224.94 KB
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos korupcijos prevencijos 2019-2021 m. programa 2020-10-12 13:25:39 404.87 KB
Progimnazijoje draudžiamų turėti daiktų (reikmenų), gaminių ar medžiagų sąrašas 2020-10-12 13:25:39 31 KB
Diskotekų organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2020-10-12 13:25:39 131.67 KB
Mokinio pažymėjimo – elektroninio bilieto išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2020-10-12 13:25:39 191.29 KB
Maisto produktų ir patiekalų gamybos išlaidų apskaitos tvarkos aprašas 2020-10-12 13:25:39 273.62 KB
Progimnazijos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2020-10-12 13:25:39 509.64 KB
Progimnazijos darbuotojų, dirbančių nuotoliniu būdu, darbo laiko apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-10-12 13:25:39 227.73 KB
Progimnazijos mokymo nuotoliniu būdu ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas 2020-10-12 13:25:39 507.14 KB
Elgesio virtualioje erdvėje taisyklės 2020-10-12 13:25:39 200.23 KB
COVID-19 Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl COVID-19 plitimo prevencijos priemonių 2020-10-15 16:29:51 672.79 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinosios sąlygos 2020-09-22 2020-10-15 16:29:51 148.62 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinosios sąlygos 2020-09-25 2020-10-15 16:29:51 73.16 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinosios sąlygos 2020-10-06 2020-10-15 16:29:51 54.12 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinosios sąlygos 2020-10-13 2020-10-15 16:29:51 62.72 KB
Pradinio ugdymo organizavimo būtinosios sąlygos 2020-09-22 2020-10-15 16:29:51 193.7 KB
Pradinio ugdymo organizavimo būtinosios sąlygos 2020-09-25 2020-10-15 16:29:51 56.75 KB
Pradinio ugdymo organizavimo būtinosios sąlygos 2020-10-06 2020-10-15 16:29:51 57.2 KB
Pagrindinio ugdymo organizavimo būtinosios sąlygos 2020-09-22 2020-10-15 16:29:52 194.25 KB
Pradinio ugdymo organizavimo būtinosios sąlygos 2020-10-13 2020-10-15 16:29:52 61.2 KB
Pagrindinio ugdymo organizavimo būtinosios sąlygos 2020-09-25 2020-10-15 16:29:52 57.77 KB
Pagrindinio ugdymo organizavimo būtinosios sąlygos 2020-10-06 2020-10-15 16:29:52 59.53 KB
Pagrindinio ugdymo organizavimo būtinosios sąlygos 2020-10-13 2020-10-15 16:29:52 60.9 KB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinosios sąlygos 2020-09-22 2020-10-15 16:29:52 138.33 KB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinosios sąlygos 2020-09-25 2020-10-15 16:29:52 54.98 KB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinosios sąlygos 2020-10-06 2020-10-15 16:29:52 52.23 KB