Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Dokumentai
Priėmimas į progimnaziją Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo 2020-09-16 14:57:45 173.42 KB
Sprendimas dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo 2020-09-16 14:57:45 24.55 KB
Mokinio (vaiko) priėmimo į mokyklą prašymo šablonas 2021-02-08 09:29:24 22.77 KB
Dėl asmenų, priimtų į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, paskirstymo į klases ir grupes tvarkos aprašo 2020-09-16 14:57:00 304.57 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo 2020-09-16 14:57:45 173.42 KB
Sprendimas dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo 2020-09-16 14:57:45 24.55 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus Linelis" ikimokyklinio ugdymo programa "Vaikystės takeliu" 2020-09-16 14:57:24 451.14 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose nustatymo ir jo mokėjimo tvarkos aprašas 2020-09-16 14:57:24 27.47 KB
Įdomi ir naudinga informacija ikimokyklinuko tėveliams 2020-09-16 14:57:24 5.6 MB
Prašymas dėl nelankytų dienų pateisinimo 2020-09-16 14:57:45 15.67 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2021-03-17 11:32:30 486.35 KB
Potvarkis dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose netaikymo 2020-09-16 14:57:45 274.42 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo 2020-09-16 14:57:45 173.42 KB
Sprendimas dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo 2020-09-16 14:57:45 24.55 KB
Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių tvirtinimo 2020-09-16 14:57:45 23.96 KB
Progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:57 214.43 KB
Prašymas dėl nelankytų dienų pateisinimo 2020-09-16 14:57:45 15.67 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2021-03-17 11:32:30 486.35 KB
Potvarkis dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose netaikymo 2020-09-16 14:57:45 274.42 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokykloje draudžiamų turėti daiktų, gaminių ar medžiagų sąrašas 2020-01-16 15:43:12 129.03 KB
Pranešimas dėl praleistų pamokų pateisinimo 2020-01-16 15:43:12 12.41 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2021-03-17 11:32:30 486.35 KB
Prašymas dėl išvykimo į poilsinę kelionę ir praleistų pamokų pateisinimo 2020-01-16 15:43:12 12.38 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokos 2020-01-16 15:43:12 12.47 KB
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2021-02-08 17:08:58 231.95 KB
Pagrindinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokykloje draudžiamų turėti daiktų, gaminių ar medžiagų sąrašas 2020-01-16 15:43:12 129.03 KB
Pranešimas dėl praleistų pamokų pateisinimo 2020-01-16 15:43:12 12.41 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2021-03-17 11:32:30 486.35 KB
Prašymas dėl išvykimo į poilsinę kelionę ir praleistų pamokų pateisinimo 2020-01-16 15:43:12 12.38 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokos 2020-01-16 15:43:12 12.47 KB
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2021-02-08 17:08:58 231.95 KB
Pailginta dienos grupė Atnaujinta Dydis
Pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo Progimnazijoje tvarkos aprašas 2020-02-10 08:37:55 509.92 KB
2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T1-161 "Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl atlyginimo dydžio už bendrojo ugdymo mokyklų mokinių užimtumą ir priežiūrą pailgintos dienos grupėse tvirtinimo“ pakeitimo“ 2020-02-05 15:27:01 126.91 KB
2016 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-201 “Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl atlyginimo dydžio už bendrojo ugdymo mokyklų mokinių užimtumą ir priežiūrą pailgintos dienos grupėse tvirtinimo“ pakeitimo“ 2020-02-05 15:27:01 128.15 KB
2016 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. T1-118 "Dėl atlyginimo dydžio už bendrojo ugdymo mokyklų mokinių užimtumą ir priežiūrą pailgintos dienos grupėse tvirtinimo" 2020-02-05 15:27:01 127.53 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2021-04-28 10:30:38 248.67 KB
Progimnazijos 2019-2021 m. strateginis veiklos planas 2021-04-28 10:30:38 773.68 KB
Progimnazijos 2021 m. veiklos planas 2021-04-28 10:30:38 577.42 KB
Progimnazijos 2020 m. veiklos planas 2021-04-28 10:30:38 740.8 KB
Progimnazijos 2020 m. veiklos ataskaita 2021-04-28 10:30:38 359.13 KB
Progimnazijos 2019 m. veiklos ataskaita 2021-04-28 10:30:38 349.81 KB
Progimnazijos 2021-2022 mokslo metų ugdymo planas 2021-08-31 21:01:26 540.47 KB
Mėnesio veiklos planai
2021 m. spalio mėn. veiklų planas 2021-10-06 10:57:19 410.45 KB
2021 m. rugsėjo mėn. veiklų planas 2021-10-06 10:57:19 400.07 KB
2021 m. birželio mėn. veiklų planas 2021-10-06 10:57:19 407.18 KB
2021 m. gegužės mėn. veiklų planas 2021-10-06 10:57:19 396.89 KB
2021 m. balandžio mėn. veiklų planas 2021-10-06 10:57:19 399.33 KB
2021 m. kovo mėn. veiklų planas 2021-10-06 10:57:19 407.29 KB
2021 m. vasario mėn. veiklų planas 2021-10-06 10:57:19 411.64 KB
2021 m. sausio mėn. veiklų planas 2021-10-06 10:57:19 463.74 KB
Pareigybinių aprašymai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos pedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Progimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 207.24 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 212.03 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 202.51 KB
Logopedo pareigybes aprašymas 2020-09-15 12:50:44 208.05 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 207.19 KB
Pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 200.82 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas. 2020-09-15 12:50:44 380.97 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:44 382.14 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:45 379.77 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:45 380.3 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:45 379.37 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:45 380.87 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:45 380.35 KB
Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:51:17 380.05 KB
Fizinio ugdymo mokytojo 'slidinėjimo' pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:51:42 377.09 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 380.31 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 379.95 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 379.8 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 380.48 KB
Pradinio ugdymo vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 380.77 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 380.7 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 379.19 KB
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 381.8 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:50:46 379.58 KB
Progimnazijos nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:19 218.2 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2020-09-15 12:40:28 207.86 KB
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:19 205.22 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 210.4 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 203.33 KB
Sąskaitybos tvarkytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:19 372.46 KB
Inžinieriaus programuotojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:19 200.62 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:08 196.48 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:20 200.39 KB
Techniko pareigybes aprašymas 2020-09-15 11:51:20 201.67 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:20 197.45 KB
Kiemsargio pareigybes aprašymas 2020-09-15 11:51:20 197.91 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:51:21 200.17 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:54:58 203.51 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:54:58 203.98 KB
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2020-09-15 11:56:01 204.12 KB
Logopedo pareigybes aprašymas 2020-09-15 12:50:44 208.05 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 207.57 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto padėjėjo (spec.) pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 200.93 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 210.4 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:07 203.33 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:08 196.48 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2021-04-15 13:30:08 200.17 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-01 16:56:07 405.23 KB
Maitinimo paslaugos kaina 2020-09-01 16:56:07 261.97 KB
Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Ministro įsakymas) 2020-09-01 16:56:07 486.07 KB
Valgiaraštis 1-3 metų vaikams 2020-09-01 16:56:07 10.6 MB
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2020-09-01 16:56:07 10.7 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2020-09-01 16:56:07 4.25 MB
Valgiaraštis 11 metų ir vyresniems 2020-09-01 16:56:07 4.28 MB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2021-10-12 13:41:51 342.09 KB
Druskininkų savivaldybės mokinių vežimo mokykliniais autobusais maršrutų ir autobusų sustojimo vietų sąrašas 2021-2022 m. m. 2021-10-12 13:51:55 105.08 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. birželio 30 d. 2021-08-26 08:17:39 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. kovo 31 d. 2021-08-26 08:17:39 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. gruodžio 31 d. 2021-08-26 08:17:39 1.28 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. rugsėjo 30 d. 2021-08-26 08:17:39 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. birželio 30 d. 2021-08-26 08:17:39 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. kovo 31 d. 2021-08-26 08:17:39 1.13 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. gruodžio 31 d. 2021-08-26 08:17:39 5.52 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. rugsėjo 30 d. 2021-08-26 08:17:39 4.8 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. kovo 31 d. 2021-08-26 08:17:40 5.52 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. rugsėjo 30 d. 2021-08-26 08:17:40 2.6 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. gruodžio 31 d. 2021-08-26 08:17:40 8.99 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. birželio 30 d. 2021-08-26 08:17:40 2.54 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. kovo 31 d. 2021-08-26 08:17:40 2.47 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. gruodžio 31 d. 2021-08-26 08:17:40 8.9 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. rugsėjo 30 d. 2021-08-26 08:17:40 111.5 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. birželio 30 d. 2021-08-26 08:17:41 840.61 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. kovo 31 d. 2021-08-26 08:17:41 843.31 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. gruodžio 31 d. 2021-08-26 08:17:41 5.27 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos Atnaujinta Dydis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2021-10-14 16:54:57 5.17 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita 2021-10-14 16:54:58 6.39 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ataskaita 2021-10-14 16:54:58 6.26 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2021-10-14 16:54:58 5.99 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2021-10-14 16:54:58 5.6 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaita 2021-10-14 16:54:58 5.17 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita 2021-10-14 16:54:58 1.16 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2021-10-14 16:54:58 1.49 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2021-10-14 16:54:58 6.2 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita 2021-10-14 16:54:58 11.48 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaita 2021-10-14 16:54:58 8.28 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2021-10-14 16:54:58 10.47 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2021-10-14 16:54:58 2.46 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita 2021-10-14 16:54:58 2.19 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita 2021-10-14 16:54:59 2.06 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2021-10-14 16:54:59 3.14 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2021-10-14 16:54:59 2.77 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita 2021-10-14 16:54:59 3.18 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita 2021-10-14 16:54:59 2.67 MB
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. III ketvirtis 2021-10-12 08:51:21 196.8 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. II ketvirtis 2021-10-12 08:51:21 14.63 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. I ketvirtis 2021-10-12 08:51:21 195.98 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. IV ketvirtis 2021-10-12 08:51:21 196.76 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. III ketvirtis 2021-10-12 08:51:22 195.49 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. II ketvirtis 2021-10-12 08:51:22 194.54 KB
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. I ketvirtis 2021-10-12 08:51:22 366.91 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021-10-14 16:59:52 280.36 KB
Progimnazijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2021 m. (papildytas) 2021-10-14 16:59:52 237.65 KB
Progimnazijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2021-10-14 16:59:52 235.52 KB
Progimnazijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2020 m. 2021-10-14 16:59:52 219.64 KB
Konkursų, renginių nuostatai Atnaujinta Dydis
Respublikinio mokinių konkurso-parodos "Verpstė" nuostatai 2020-01-29 15:18:38 212.21 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m. 2021-05-11 08:39:08 417.37 KB
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2019 m. 2021-05-11 08:41:04 1.47 MB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-15 13:31:17 366.63 KB
Vaiko gerovės komisijos narių darbo funkcijų paskirstymas 2020-09-15 13:34:03 200.76 KB
Profesinio orientavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos 1-8 klasių mokinių profesinio orientavimo programos priemonių planas 2021-2022 m. m. 2021-10-06 16:52:25 241.54 KB
Progimnazijos 1-8 klasių mokinių profesinio orientavimo programos priemonių planas 2020-2021 m. m. 2021-10-06 16:52:25 16.84 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Progimnazijos darbuotojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų saugojimo politika 2021-02-08 17:08:56 143.74 KB
Progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-02-08 17:08:56 337.48 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:56 404.34 KB
Progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:56 133.98 KB
Progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:57 214.43 KB
Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2021-04-13 08:41:21 537.92 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2021-03-17 11:32:30 486.35 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:57 408.54 KB
Progimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:57 297.32 KB
Informacijos apie pažeidimus progimnazijoje teikimo tvarkos aprašas. 2021-02-08 17:08:57 237.59 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:57 340.27 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:58 679.24 KB
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2021-02-08 17:08:58 231.95 KB
Elgesio virtualioje erdvėje taisyklės 2021-02-08 17:08:58 200.23 KB
Virtualioje erdvėje elkis atsakingai. Atsakomybė 2021-02-08 17:08:58 125.18 KB
Progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:58 186.81 KB
Progimnazijos dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:58 73.5 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:58 224.94 KB
Progimnazijos korupcijos prevencijos 2019-2021 m. programa 2021-02-08 17:09:36 404.87 KB
Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:58 127.47 KB
Progimnazijoje draudžiamų turėti daiktų (reikmenų), gaminių ar medžiagų sąrašas 2021-02-08 17:08:58 31 KB
Diskotekų organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:59 131.67 KB
Mokinio pažymėjimo – elektroninio bilieto išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:59 191.29 KB
Maisto produktų ir patiekalų gamybos išlaidų apskaitos tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:59 273.62 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:59 492.65 KB
Progimnazijos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:59 509.64 KB
Progimnazijos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:59 306.82 KB
Progimnazijos darbuotojų, dirbančių nuotoliniu būdu, darbo laiko apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-02-08 17:09:00 227.73 KB
Progimnazijos mokymo nuotoliniu būdu ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:09:00 507.14 KB
COVID-19 Atnaujinta Dydis
Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašas ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarka 2021-10-12 13:57:05 282.53 KB