Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Dokumentai
Priėmimas į progimnaziją Atnaujinta Dydis
Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo 2020-02-12 13:19:45 173.42 KB
Mokinio (vaiko) priėmimo į mokyklą prašymo šablonas 2019-12-05 08:47:20 19.73 KB
Dėl asmenų, priimtų į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, paskirstymo į klases ir grupes tvarkos aprašo 2020-05-29 14:13:01 304.57 KB
Ikimokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo 2020-02-12 13:19:45 173.42 KB
Dėl atlyginimo dydžio nustatymo ir atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose mokėjimo tvarkos aprašo 2020-02-12 13:19:45 151.13 KB
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus Linelis" ikimokyklinio ugdymo programa "Vaikystės takeliu" 2020-02-12 10:23:55 451.14 KB
Įdomi ir naudinga informacija ikimokyklinuko tėveliams 2020-02-12 10:23:55 5.6 MB
Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:21 473.46 KB
Prašymas dėl nelankytų dienų pateisinimo 2020-02-12 13:19:46 15.67 KB
Potvarkis dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose netaikymo 2020-03-19 17:09:13 274.42 KB
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Dėl mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo 2020-02-12 13:19:45 173.42 KB
Dėl atlyginimo dydžio nustatymo ir atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose mokėjimo tvarkos aprašo 2020-02-12 13:19:45 151.13 KB
Progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:21 214.43 KB
Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:21 473.46 KB
Prašymas dėl nelankytų dienų pateisinimo 2020-02-12 13:19:46 15.67 KB
Potvarkis dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose netaikymo 2020-03-19 17:09:13 274.42 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Progimnazijos 2019-2020 mokslo metų ugdymo planas 2020-01-16 15:43:12 340.82 KB
Mokykloje draudžiamų turėti daiktų, gaminių ar medžiagų sąrašas 2020-01-16 15:43:12 129.03 KB
Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:21 473.46 KB
Pranešimas dėl praleistų pamokų pateisinimo 2020-01-16 15:43:12 12.41 KB
Prašymas dėl išvykimo į poilsinę kelionę ir praleistų pamokų pateisinimo 2020-01-16 15:43:12 12.38 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokos 2020-01-16 15:43:12 12.47 KB
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2020-03-26 10:29:22 231.95 KB
Pagrindinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Progimnazijos 2019-2020 mokslo metų ugdymo planas 2020-01-16 15:43:12 340.82 KB
Mokykloje draudžiamų turėti daiktų, gaminių ar medžiagų sąrašas 2020-01-16 15:43:12 129.03 KB
Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:21 473.46 KB
Pranešimas dėl praleistų pamokų pateisinimo 2020-01-16 15:43:12 12.41 KB
Prašymas dėl išvykimo į poilsinę kelionę ir praleistų pamokų pateisinimo 2020-01-16 15:43:12 12.38 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokos 2020-01-16 15:43:12 12.47 KB
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2020-03-26 10:29:22 231.95 KB
Pailginta dienos grupė Atnaujinta Dydis
Pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo Progimnazijoje tvarkos aprašas 2020-02-10 08:37:55 509.92 KB
2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T1-161 "Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl atlyginimo dydžio už bendrojo ugdymo mokyklų mokinių užimtumą ir priežiūrą pailgintos dienos grupėse tvirtinimo“ pakeitimo“ 2020-02-05 15:27:01 126.91 KB
2016 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-201 “Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl atlyginimo dydžio už bendrojo ugdymo mokyklų mokinių užimtumą ir priežiūrą pailgintos dienos grupėse tvirtinimo“ pakeitimo“ 2020-02-05 15:27:01 128.15 KB
2016 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. T1-118 "Dėl atlyginimo dydžio už bendrojo ugdymo mokyklų mokinių užimtumą ir priežiūrą pailgintos dienos grupėse tvirtinimo" 2020-02-05 15:27:01 127.53 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2020-01-16 08:41:34 248.82 KB
Progimnazijos 2019-2020 mokslo metų ugdymo planas 2020-01-16 15:43:12 340.82 KB
Progimnazijos 2019-2021 m. strateginis veiklos planas 2020-01-16 08:41:34 773.68 KB
Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2020-01-16 08:41:34 537.92 KB
Progimnazijos 2019 m. veiklos planas 2020-01-16 08:41:34 584.08 KB
Įsakymas dėl Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigų, dienos užimtumo centrų ir Druskininkų jaunimo užimtumo centro veiklos 2020-03-19 17:07:09 274.73 KB
Nutarimas dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo 2020-03-19 17:13:55 196.55 KB
Progimnazijos 2019 m. veiklos ataskaita 2020-04-27 15:39:18 349.81 KB
Mėnesio veiklos planai
Progimnazijos sausio mėn. veiklų planas 2020-02-10 11:25:31 215.16 KB
Progimnazijos vasario mėn. veiklų planas 2020-02-13 09:22:43 410.33 KB
Progimnazijos kovo mėn. veiklų planas 2020-03-02 11:53:38 500.9 KB
Pareigybinių aprašymai Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ugdymo pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui (IUS) pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:24:05 382.23 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:24:24 203.98 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokyto padėjėjo (spec.) pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:25:00 200.93 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:25:25 207.57 KB
Meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:25:50 204.12 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:26:10 203.51 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:26:48 200.17 KB
Progimnazija darbuotojų pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:30:48 218.2 KB
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:31:06 205.22 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:31:25 197.45 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:32:01 208.83 KB
Inžinieriaus programuotojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:32:22 200.62 KB
Kiemsargio pareigybes aprašymas 2019-10-30 16:32:36 197.91 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:32:53 200.39 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:33:26 202.51 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:33:41 207.19 KB
Techniko pareigybes aprašymas 2019-10-30 16:34:03 201.67 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:34:24 200.17 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:34:43 203.33 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:35:18 210.4 KB
Logopedo pareigybes aprašymas 2019-10-30 16:35:34 208.05 KB
Pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:35:57 200.82 KB
Rastines vedėjo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:36:21 207.86 KB
Sąskaitybos tvarkytojo pareigybės aprašymas 2019-12-03 13:25:10 372.46 KB
Progimnazijos mokytoju pareigybių aprašymai
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas. 2019-10-30 16:41:30 380.97 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:42:01 382.14 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:42:17 379.77 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:42:33 380.3 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:42:48 379.37 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:43:09 380.87 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:43:24 380.35 KB
Kūno kultūros mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:44:29 380.05 KB
Kūno kultūros mokytojo 'slidinėjimo' pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:45:06 377.09 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:46:27 380.31 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:46:55 379.95 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:47:11 379.8 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:47:26 380.48 KB
Pradinio ugdymo vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:47:43 380.77 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:48:06 380.7 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:48:25 379.19 KB
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-10-30 16:48:40 381.8 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2019-12-27 10:41:12 379.58 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo organizavimo progimnazijoje tvarkos aprašas. 2020-03-26 10:29:23 318.12 KB
Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Ministro įsakymas) 2019-10-14 17:36:42 486.07 KB
Valgiaraštis 1-3 metų vaikams 2019-12-20 11:37:07 10.6 MB
Valgiaraštis 4-7 metų vaikams 2019-12-20 11:37:21 10.7 MB
Valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2020-02-07 10:57:14 4.25 MB
Valgiaraštis 11 metų ir vyresniems 2020-02-07 10:57:39 4.28 MB
Maitinimo paslaugos kaina 2019-12-20 11:57:19 183.03 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. kovo 31 d. 2020-05-13 15:58:05 1.13 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. gruodžio 31 d. 2020-05-13 15:58:05 5.52 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. rugsėjo 30 d. 2020-05-13 15:58:05 4.8 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. kovo 31 d. 2020-05-13 15:58:05 5.52 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. rugsėjo 30 d. 2020-05-13 15:58:05 2.6 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. gruodžio 31 d. 2020-05-13 15:58:05 8.99 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. birželio 30 d. 2020-05-13 15:58:05 2.54 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. kovo 31 d. 2020-05-13 15:58:05 2.47 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. gruodžio 31 d. 2020-05-13 15:58:05 8.9 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. rugsėjo 30 d. 2020-05-13 15:58:05 111.5 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. birželio 30 d. 2020-05-13 15:58:05 840.61 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. kovo 31 d. 2020-05-13 15:58:05 843.31 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. gruodžio 31 d. 2020-05-13 15:58:05 5.27 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaita 2020-07-10 11:23:47 5.17 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita 2020-07-10 11:23:47 1.16 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2020-07-10 11:23:47 1.49 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2020-07-10 11:23:47 6.2 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita 2020-07-10 11:23:47 11.48 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaita 2020-07-10 11:23:47 8.28 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2020-07-10 11:23:47 10.47 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2020-07-10 11:23:47 2.46 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita 2020-07-10 11:23:47 2.19 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita 2020-07-10 11:23:47 2.06 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2020-07-10 11:23:47 3.14 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2020-07-10 11:23:47 2.77 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita 2020-07-10 11:23:47 3.18 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita 2020-07-10 11:23:48 2.67 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2020-07-10 11:23:48 3.7 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2020-07-10 11:23:48 608 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita 2020-07-10 11:23:48 611 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaita 2020-07-10 11:23:48 599.5 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Mokyklos numatomų vykdyti prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų planas 2019 metams 2020-01-08 11:58:13 52 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2020-01-02 16:20:12 280.36 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2020-01-16 08:41:34 248.82 KB
Konkursų, renginių nuostatai Atnaujinta Dydis
Respublikinio mokinių konkurso-parodos "Verpstė" nuostatai 2020-01-29 15:18:38 212.21 KB
Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkurso-parodos „Lietuva mano akimis“ nuostatai 2020-02-07 15:00:49 204.58 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-27 16:03:22 282.76 KB
Vaiko gerovės komisijos narių darbo funkcijų paskirstymas 2019-11-27 16:02:40 199.38 KB
Profesinio orientavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos 1-8 klasių mokinių profesinio orientavimo programos priemonių planas 2019-2020 m. m. 2020-02-07 15:06:59 238.97 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Progimnazijos darbuotojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų saugojimo politika 2020-03-26 10:29:21 143.74 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:21 404.34 KB
Progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:21 133.98 KB
Progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:21 214.43 KB
Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:21 473.46 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:21 408.54 KB
Progimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:21 297.32 KB
Informacijos apie pažeidimus progimnazijoje teikimo tvarkos aprašas. 2020-03-26 10:29:21 237.59 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:22 340.27 KB
Progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:22 679.24 KB
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2020-03-26 10:29:22 231.95 KB
Progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:22 186.81 KB
Progimnazijos dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:22 73.5 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:22 224.94 KB
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos korupcijos prevencijos 2019-2021 m. programa 2020-03-26 10:29:22 404.87 KB
Progimnazijoje draudžiamų turėti daiktų (reikmenų), gaminių ar medžiagų sąrašas 2020-03-26 10:29:23 31 KB
Diskotekų organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:23 131.67 KB
Mokinio pažymėjimo – elektroninio bilieto išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:23 191.29 KB
Maitinimo organizavimo progimnazijoje tvarkos aprašas. 2020-03-26 10:29:23 318.12 KB
Maisto produktų ir patiekalų gamybos išlaidų apskaitos tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:23 273.62 KB
Progimnazijos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:23 509.64 KB
Progimnazijos darbuotojų, dirbančių nuotoliniu būdu, darbo laiko apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-03-26 10:29:23 227.73 KB
Progimnazijos nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:23 476.84 KB
Elgesio virtualioje erdvėje taisyklės 2020-04-08 15:57:25 200.23 KB