Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Kviečiame dalyvauti Respublikiniame mokinių konkurse-parodoje "Verpstė"

  • Paskelbė : Romualda Fedorenkienė
  • Paskelbta: 2020-01-29
  • Kategorija: Konkursai

Kviečiame dalyvauti Respublikiniame mokinių konkurse-parodoje "Verpstė"

PATVIRTINTA
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų
progimnazijos direktoriaus  
2020 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V1-10
 
RESPUBLIKINIO MOKINIŲ KONKURSO-PARODOS „VERPSTĖ“ NUOSTATAI
 
Viečiūnai yra Druskininkų savivaldybės miestelis. Miestelio statusas Viečiūnams suteiktas  2016 m., tais pačiais metais Lietuvos heraldikos komisija patvirtino ir šio miestelio herbą. Herbe pavaizduota aukso spalvos verpstė mėlyname fone. Šis simbolis susijęs su verpimo tradicijomis šiame krašte (nuo 1963 m. veikė AB Viečiūnų verpimo fabrikas „Drobė“).
Verpstė – simbolizuoja energiją, veržlumą ir vieningumą.
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Respublikinis mokinių konkursas-paroda „Verpstė“ (toliau – Konkursas-paroda) organizuojama vykdant projektą „Viečiūnų miestelio vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo stiprinimas, socialinės atskirties mažinimas“ (Nr. DRUS-LEADER-6B-JSV-4-6-2019/42VS-PV-19-1-01120-PR001) pagal Druskininkų vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategija“ I prioriteto „Sumanios bendruomenės kūrimas ir įgalinimas“ priemonę Kvietimo Nr. 4 dokumentacija pagal priemonę ,,Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“ Nr. LEADER -19.2-SAVA-6.
2. Konkurso-parodos nuostatai reglamentuoja Konkurso-parodos tikslus, dalyvius, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
3. Konkursas-paroda skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-ečiui paminėti.
4. Konkursą-parodą organizuoja Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija. Kontaktinis telefonas (8 313) 47 979  el. p. progimnazija@vieciunai.lt
5. Konkurso-parodos nuostatai skelbiami Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos internetiniame puslapyje www.vieciunai.lt
6. Konkurso-parodos dalyvių darbai bus eksponuojami Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijoje ir Viečiūnų bendruomenės centre.
 
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 
7. Konkurso-parodos tikslas – skatinti vaikus ir jaunimą domėtis šalies miestelių istorija, sudaryti sąlygas kūrybiškai perteikti savo požiūrį į įsimintinus įvykius.
8. Uždaviniai:
8.1. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų;
8.2. ugdyti mokinių kūrybiškumą;
8.3. lavinti meninį skonį ir saviraišką;
8.4. sudaryti sąlygas kūrybiškai interpretuoti, perteikti savo požiūrį į verpstę, jos reikšmę;
8.5. skatinti verpstės gaminimui pasirinkti kuo įvairesnes, netradicines priemones ir medžiagas, išbandyti įvairias technikas, medžiagas, pritaikyti netradicinius kūrybinės veiklos būdus.
 
III. DALYVIAI
 
9. Konkurse-parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo įstaigų mokiniai.
 
IV. KONKURSO-PARODOS ORGANIZAVIMAS
 
10. Mokiniai darbus Konkursui-parodai kuria savarankiškai ar vadovaujant mokytojui.
11. Darbai Konkursui-parodai siunčiami arba pristatomi iki 2020 m. kovo 5 d. adresu: Respublikiniam mokinių konkursui-parodai „Verpstė“, Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija, Jaunystės g. 8, LT-66491, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav.
 
VI. REIKALAVIMAI DARBAMS
 
12. Konkurso-parodos dalyviai kuria darbą tema „Verpstė“.
13. Konkursui-parodai kūrybiniai darbai gali būti kuriami:
13.1. ant A3 formato popieriaus lapo pasirinkta technika;
13.2. rankų darbo skulptūrinės bei erdvinės kompozicijos, naudojant įvairias tradicines ar netradicines technikas, medžiagas ir priemones. Skulptūrinių erdvinių kompozicijų darbų dydis iki 30x40x30cm.
14. Darbai turi būti stabilūs, patvarūs, estetiški, paruošti eksponavimui.
15. Prie kiekvieno darbo (kitoje pusėje) turi būti priklijuota dalyvio anketa, užpildyta Times New Roman šriftu,12 dydžiu (žr. 1 priedas).
 
VII. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
 
16. Konkurso-parodos darbus vertins Viečiūnų progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta Konkurso-parodos darbų vertinimo komisija.
17. Konkurso darbai vertinami pagal amžiaus grupes: 3-5 m., 6-10 m., 11-13 m., 14-16 m. ir 17-19 m.
18. Vertinant atsižvelgiama į temos atskleidimą, idėjos originalumą, meninę raišką,  kūrybiškumą.
19. Konkurso-parodos dalyviai bus kviečiami dalyvauti 2020 m. kovo mėn. Druskininkų savivaldybės Viečiūnų bendruomenės centre vyksiančiame renginyje.
20. Visiems Konkurso-parodos dalyviams ir pedagogams bus įteikti Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos padėkos raštai.
21. Konkurso-parodos laureatai apdovanojami organizatorių diplomais ir įsteigtomis atminimo dovanomis.
 
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
22. Organizatoriai pasilieka teisę Konkurso-parodos darbus eksponuoti savo nuožiūra.
23. Organizatoriai turi teisę keisti Konkurso-parodos dalyvių apdovanojimo vietą, laiką ir kitas nuostatas.
24. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.
25. Pateikdami darbus Konkurso-parodos dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia konkurso organizatoriams neišimtines teises viešai skelbti, platinti Konkursui-parodai pateiktus kūrinius ar jų kopijas.
26. Konkursui-parodai atsiųstus darbus bus galima pasiimti 2020 m. gegužės mėn.
27. Papildoma informacija teikiama el. paštu progimnazija@vieciunai.lt, tel. (8 313) 47 979.
__________________
 
 
Respublikinio mokinių
konkurso-parodos
„Verpstė“ nuostatų
1 priedas
 
RESPUBLIKINIO MOKINIŲ KONKURSO-PARODOS „VERPSTĖ“
DALYVIO ANKETA
 
Dalyvio vardas, pavardė, amžius

 

Darbo pavadinimas

 

Atlikimo technika

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas

 

Vadovavusio darbui mokytojo
vardas, pavardė, el. paštas

 

 

 

  

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos