Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Konkursas Viečiūnų progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

  • Paskelbė : Romualda Fedorenkienė
  • Paskelbta: 2023-05-12
  • Kategorija: Svarbu!

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SKELBIMAS

 

Druskininkų savivaldybė skelbia konkursą Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

Pagrindinės direktoriaus pareigybės funkcijos:

- telkti Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos (toliau – Progimnazija)  bendruomenę valstybės švietimo politikos, ilgalaikių ir trumpalaikių įstaigos veiklos programų įgyvendinimui, aiškina bendruomenės nariams valstybinę bei regioninę švietimo politiką;

- vadovauti Progimnazijos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

- priimti ir atleisti mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtinti jų pareigybių aprašymus, sudaryti darbo sutartis, darbuotojus skatinti, skirti drausmines nuobaudas;

- analizuoti švietimo įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsakyti už švietimo įstaigos veiklos rezultatus;

- imtis priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoti suinteresuotas institucijas;

- organizuoti Progimnazijos darbą, kad būtų įgyvendinami šios įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

- priimti mokinius, sudaryti mokymosi sutartis ir rūpintis sutarčių sąlygų vykdymu, nustatyti mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

- sudaryti saugias ir sveikas nekenksmingas darbo ir mokymo(-si) sąlygas;

- planuoti Progimnazijos veiklą, analizuoti ir vertinti materialinius, intelektualinius išteklius, veiklą;

- užtikrinti optimalų intelektualinių, materialinių, finansinių, informacinių išteklių naudojimą, darbų saugą;

- plėtoti bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis institucijomis;

Ir kt.

 

Vadovo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) – nuo 16,18 iki 16,33.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos, apibrėžtos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau - Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), 5.2.2 papunktyje, vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas turėtų būti ne žemesnio kaip aukšto lygio (4 balai).

3. Turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, nustatytas Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punkte.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

 

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.

4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai atitinkamai dėl Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų apraše.

Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, kopiją.

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.

8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

Pretendentai gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba, jei tai neįmanoma, registruotu laišku, iki 2023 m. liepos 17 d. įskaitytinai. Tiesiogiai ir registruotu laišku dokumentai teikiami Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui (Vasario 16-osios g. 7, LT-66118 Druskininkai). Elektroniniu paštu dokumentai teikiami adresu: inga.gudaviciene@druskininkai.lt. Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, nebus leidžiama dalyvauti konkurse.

Pasiteirauti galima tel. (8-313) 40 121, el. p. inga.gudaviciene@druskininkai.lt

Konkurso paskelbimo data – 2023 m. gegužės 11 d.

Pretendentų atranka vyks 2023 m. liepos 27 d.

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

 

SVARBU: Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti turi registruotis per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos Nacionalinėje švietimo agentūroje (www.nsa.smm.lt/, išsamesnė informacija - https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/vadovu-ir-pedagogu-vertinimas/pretendentu-kompetenciju-vertinimas/konkursai/).  

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos