Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Kviečiame dalyvauti Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkurse-parodoje „Lietuva mano akimis“

  • Paskelbė : Romualda Fedorenkienė
  • Paskelbta: 2020-02-07
  • Kategorija: Konkursai
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO-PARODOS „LIETUVA MANO AKIMIS“ NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkurso-parodos „Lietuva mano akimis“ (toliau – Paroda) nuostatai reglamentuoja Parodos tikslus, dalyvius, organizavimo tvarką, terminus ir autorių apdovanojimą.
2. Paroda skirta atskleisti vaiko supratimą apie Lietuvos istoriją.
3. Informacija apie Parodą ir nuostatai skelbiami Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos internetinėje svetainėje www.vieciunai.lt.
                                         
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 
4. Tikslas – puoselėti patriotiškumą, vaikų tautiškumą, vertybines nuostatas bei menines idėjas.
5. Uždaviniai:
5.1. ieškoti įvairių (netradicinių) raiškos priemonių bei atlikimo technikų piešiant ir įgyvendinant vaikų kūrybines idėjas;
5.2. suteikti vaikams žinių apie Lietuvos istoriją;
5.3. ugdyti vaikų meilę ir pasididžiavimą savo Tėvyne;
5.4. įtraukti šeimas bei bendruomenės narius į kūrybinį procesą;
5.5. plėtoti bendradarbiavimą tarp savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų.
 
III. DALYVIAI
 
6. Parodos dalyviai: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai, mokytojai, tėvai.
 
IV. PARODOS ORGANIZAVIMAS
 
7. Piešinius, kuriuose pavaizduota Lietuvos istorija, nuo 2020-02-10 iki 2020-03-06 atsiųsti arba atnešti į Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Linelis“, adresu: Jaunystės g. 6, Viečiūnų mstl., LT-66491 Druskininkų sav.  
8. Vienas autorius gali pateikti vieną A4 arba A3 formato darbą.
9. Darbo atlikimo technika įvairi.
9. Kitoje piešinio pusėje priklijuojama dalyvio anketa (1 priedas).
10. Nuo 2020-03-12 piešiniai bus eksponuojami Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Linelis”.
11. Piešinius bus galima pamatyti Viečiūnų progimnazijos internetiniame puslapyje (https://vieciunai.lt/) ir Viečiūnų progimnazijos FACEBOOK paskyroje.
12. Parodą organizuoja ir koordinuoja: Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos (el. p. l.dlinelis@gmail.com, tel. Nr. (8 313) 47 363).
 
V. APDOVANOJIMAI
 
13. Visi dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais (raštai bus išsiųsti nurodytu elektroniniu paštu).
 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
14. Pateikdamas piešinį Parodai autorius tampa jos dalyviu.
15. Darbai, atsiųsti vėliau nurodyto termino, neatitinkantys Parodos tematikos, nebus eksponuojami.
16. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.
17. Darbai autoriams negrąžinami.
 
__________________
Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio
ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
konkurso-parodos „Lietuva mano akimis“ nuostatų
1 priedas
 
 
DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA
 
Ugdymo įstaigos pavadinimas
 
Vaiko vardas, pavardė, amžius
 
Piešinio pavadinimas
 
Vadovavusio darbui mokytojo vardas, pavardė
 
Pedagogo el. p. adresas
 
 
___________________
Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos