Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Tvarkos

Tvarkos Atnaujinta Dydis
Progimnazijos darbuotojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų saugojimo politika 2024-01-11 12:55:59 143.74 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2024-02-02 14:18:20 814.81 KB
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2024-01-11 12:55:59 393.47 KB
Progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2024-01-11 12:55:59 337.48 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:55:59 404.34 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2024-01-11 12:55:59 5.55 MB
Progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2024-01-11 12:55:59 133.98 KB
Progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:55:59 214.43 KB
Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2024-01-11 12:56:00 576.75 KB
Progimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 297.32 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 408.36 KB
Informacijos apie pažeidimus progimnazijoje teikimo tvarkos aprašas. 2024-01-11 12:56:00 237.59 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 346.55 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 679.24 KB
Elgesio virtualioje erdvėje taisyklės 2024-01-11 12:56:00 200.23 KB
Virtualioje erdvėje elkis atsakingai. Atsakomybė 2024-01-11 12:56:00 125.18 KB
Progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 186.81 KB
Progimnazijos dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 243.33 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 224.94 KB
Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 127.47 KB
Progimnazijoje draudžiamų turėti daiktų (reikmenų), gaminių ar medžiagų sąrašas 2024-01-11 12:56:00 31 KB
Diskotekų organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 131.67 KB
Mokinio pažymėjimo-elektroninio bilieto išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 191.29 KB
Maisto produktų ir patiekalų gamybos išlaidų apskaitos tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 273.62 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo laiko grafikų sudarymo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 562.2 KB
Progimnazijos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 268.2 KB
Progimnazijos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 306.82 KB
Progimnazijos darbuotojų, dirbančių nuotoliniu būdu, darbo laiko apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo 2024-01-11 12:56:00 227.73 KB
Progimnazijos mokymo nuotoliniu būdu ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 507.14 KB
Psichologinio saugumo užtikrinimo politikos progimnazijoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 409.35 KB
Progimnazijos teritorijos, pastatų patalpų, įrenginių ir inventoriaus priežiūros tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 235.69 KB
Progimnazijos tarnybinių ir netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tarnybos reikmėms taisyklės 2024-01-11 12:56:00 1.98 MB
Progimnazijos paramos priėmimo, skirstymo ir apskaitos tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 472.46 KB
Progimnazijos teikiamų paslaugų kainos 2024-01-11 12:56:00 242.64 KB
Progimnazijos ekstremalių situacijų valdymo planas 2024-01-11 12:56:00 14.89 MB
Ekstremalių situacijų valdymo plano 3 ir 6 priedų pakeitimas 2024-01-11 12:56:00 300.26 KB
„Viečiūnų progimnazijos” ženklo naudojimo vadovas 2024-01-11 12:56:00 621.64 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2024-01-11 12:56:00 228.97 KB
Antikorupcinio elgesio kodeksas 2024-01-11 12:56:00 414.29 KB
Vaikų, nemiegančių pietų miego, užimtumo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 191.89 KB
Atrankos į laisvas darbuotojo pareigas progimnazijoje tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 226.88 KB
Progimnazijos darbuotojų vadavimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 201.83 KB
Veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 2.11 MB
Vidaus kontrolės analizės ir vertinimo forma 2024-01-11 12:56:00 2.17 MB
Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2024-01-11 12:56:00 6.01 MB
Atnaujinta: 2024-01-11