Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Tvarkos

Tvarkos Atnaujinta Dydis
Progimnazijos darbuotojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų saugojimo politika 2023-11-29 16:41:47 143.74 KB
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2023-11-29 16:41:48 393.47 KB
Progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-11-29 16:41:48 337.48 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 404.34 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2023-12-07 13:39:48 5.55 MB
Progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 133.98 KB
Progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-12-07 13:39:48 214.43 KB
Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2023-11-29 16:41:48 576.75 KB
Progimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 297.32 KB
Informacijos apie pažeidimus progimnazijoje teikimo tvarkos aprašas. 2023-11-29 16:41:48 237.59 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 346.55 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 679.24 KB
Elgesio virtualioje erdvėje taisyklės 2023-11-29 16:41:48 200.23 KB
Virtualioje erdvėje elkis atsakingai. Atsakomybė 2023-11-29 16:41:48 125.18 KB
Progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 186.81 KB
Progimnazijos dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 243.33 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 224.94 KB
Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 127.47 KB
Progimnazijoje draudžiamų turėti daiktų (reikmenų), gaminių ar medžiagų sąrašas 2023-11-29 16:41:48 31 KB
Diskotekų organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 131.67 KB
Mokinio pažymėjimo-elektroninio bilieto išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 191.29 KB
Maisto produktų ir patiekalų gamybos išlaidų apskaitos tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 273.62 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 534.72 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo laiko grafikų sudarymo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 562.2 KB
Progimnazijos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 268.2 KB
Progimnazijos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 306.82 KB
Progimnazijos darbuotojų, dirbančių nuotoliniu būdu, darbo laiko apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-11-29 16:41:48 227.73 KB
Progimnazijos mokymo nuotoliniu būdu ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 507.14 KB
Psichologinio saugumo užtikrinimo politikos progimnazijoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 409.35 KB
Progimnazijos teritorijos, pastatų patalpų, įrenginių ir inventoriaus priežiūros tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 235.69 KB
Progimnazijos tarnybinių ir netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tarnybos reikmėms taisyklės 2023-11-29 16:41:48 1.98 MB
Progimnazijos paramos priėmimo, skirstymo ir apskaitos tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 472.46 KB
Progimnazijos teikiamų paslaugų kainos 2023-11-29 16:41:48 242.64 KB
Progimnazijos ekstremalių situacijų valdymo planas 2023-11-29 16:41:48 14.89 MB
Ekstremalių situacijų valdymo plano 3 ir 6 priedų pakeitimas 2023-11-29 16:41:48 300.26 KB
„Viečiūnų progimnazijos” ženklo naudojimo vadovas 2023-11-29 16:41:48 621.64 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2023-11-29 16:41:48 228.97 KB
Antikorupcinio elgesio kodeksas 2023-11-29 16:41:48 414.29 KB
Vaikų, nemiegančių pietų miego, užimtumo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 191.89 KB
Atrankos į laisvas darbuotojo pareigas progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 226.88 KB
Progimnazijos darbuotojų vadavimo tvarkos aprašas 2023-11-29 16:41:48 201.83 KB
Atnaujinta: 2023-11-30