Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Progimnazijos darbuotojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų saugojimo politika 2023-05-15 15:41:23 143.74 KB
Progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-05-15 15:41:23 337.48 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 404.34 KB
Progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 133.98 KB
Progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 214.43 KB
Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2023-05-15 15:41:23 576.75 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 486.35 KB
Progimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 297.32 KB
Informacijos apie pažeidimus progimnazijoje teikimo tvarkos aprašas. 2023-05-15 15:41:23 237.59 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 346.55 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 679.24 KB
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2023-05-15 15:41:23 231.95 KB
Elgesio virtualioje erdvėje taisyklės 2023-05-15 15:41:23 200.23 KB
Virtualioje erdvėje elkis atsakingai. Atsakomybė 2023-05-15 15:41:23 125.18 KB
Progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 186.81 KB
Progimnazijos dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 243.33 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 224.94 KB
Progimnazijos korupcijos prevencijos 2019–2021 m. programa 2023-05-15 15:41:23 404.87 KB
Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 127.47 KB
Progimnazijoje draudžiamų turėti daiktų (reikmenų), gaminių ar medžiagų sąrašas 2023-05-15 15:41:23 31 KB
Diskotekų organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 131.67 KB
Mokinio pažymėjimo-elektroninio bilieto išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 191.29 KB
Maisto produktų ir patiekalų gamybos išlaidų apskaitos tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 273.62 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 540.07 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo laiko grafikų sudarymo tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 562.2 KB
Progimnazijos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 268.2 KB
Progimnazijos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 306.82 KB
Progimnazijos darbuotojų, dirbančių nuotoliniu būdu, darbo laiko apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-05-15 15:41:23 227.73 KB
Progimnazijos mokymo nuotoliniu būdu ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 507.14 KB
Progimnazijos korupcijos prevencijos 2022–2024 m. programa 2023-05-15 15:41:23 398.32 KB
Psichologinio saugumo užtikrinimo politikos progimnazijoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 409.35 KB
Progimnazijos teritorijos, pastatų patalpų, įrenginių ir inventoriaus priežiūros tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 235.69 KB
Progimnazijos tarnybinių ir netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tarnybos reikmėms taisyklės 2023-05-15 15:41:23 1.98 MB
Progimnazijos paramos priėmimo, skirstymo ir apskaitos tvarkos aprašas 2023-05-15 15:41:23 472.46 KB
Progimnazijos teikiamų paslaugų kainos 2023-05-15 15:41:23 242.64 KB
Progimnazijos ekstremalių situacijų valdymo planas 2023-05-15 15:41:23 14.89 MB
„Viečiūnų progimnazijos” ženklo naudojimo vadovas 2023-05-15 15:41:23 621.64 KB