Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Progimnazijos darbuotojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų saugojimo politika 2021-02-08 17:08:56 143.74 KB
Progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-02-08 17:08:56 337.48 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:56 404.34 KB
Progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:56 133.98 KB
Progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:57 214.43 KB
Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2021-04-13 08:41:21 537.92 KB
Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2021-03-17 11:32:30 486.35 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:57 408.54 KB
Progimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:57 297.32 KB
Informacijos apie pažeidimus progimnazijoje teikimo tvarkos aprašas. 2021-02-08 17:08:57 237.59 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:57 340.27 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:58 679.24 KB
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2021-02-08 17:08:58 231.95 KB
Elgesio virtualioje erdvėje taisyklės 2021-02-08 17:08:58 200.23 KB
Virtualioje erdvėje elkis atsakingai. Atsakomybė 2021-02-08 17:08:58 125.18 KB
Progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:58 186.81 KB
Progimnazijos dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:58 73.5 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:58 224.94 KB
Progimnazijos korupcijos prevencijos 2019-2021 m. programa 2021-02-08 17:09:36 404.87 KB
Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:58 127.47 KB
Progimnazijoje draudžiamų turėti daiktų (reikmenų), gaminių ar medžiagų sąrašas 2021-02-08 17:08:58 31 KB
Diskotekų organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:59 131.67 KB
Mokinio pažymėjimo – elektroninio bilieto išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:59 191.29 KB
Maisto produktų ir patiekalų gamybos išlaidų apskaitos tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:59 273.62 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:59 492.65 KB
Progimnazijos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:59 509.64 KB
Progimnazijos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:08:59 306.82 KB
Progimnazijos darbuotojų, dirbančių nuotoliniu būdu, darbo laiko apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-02-08 17:09:00 227.73 KB
Progimnazijos mokymo nuotoliniu būdu ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas 2021-02-08 17:09:00 507.14 KB