Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Progimnazijos darbuotojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų saugojimo politika 2020-03-26 10:29:21 143.74 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:21 404.34 KB
Progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:21 133.98 KB
Progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:21 214.43 KB
Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:21 473.46 KB
Progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:21 408.54 KB
Progimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:21 297.32 KB
Informacijos apie pažeidimus progimnazijoje teikimo tvarkos aprašas. 2020-03-26 10:29:21 237.59 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:22 340.27 KB
Progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:22 679.24 KB
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės 2020-03-26 10:29:22 231.95 KB
Progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:22 186.81 KB
Progimnazijos dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:22 73.5 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:22 224.94 KB
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos korupcijos prevencijos 2019-2021 m. programa 2020-03-26 10:29:22 404.87 KB
Progimnazijoje draudžiamų turėti daiktų (reikmenų), gaminių ar medžiagų sąrašas 2020-03-26 10:29:23 31 KB
Diskotekų organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:23 131.67 KB
Mokinio pažymėjimo – elektroninio bilieto išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:23 191.29 KB
Maitinimo organizavimo progimnazijoje tvarkos aprašas. 2020-03-26 10:29:23 318.12 KB
Maisto produktų ir patiekalų gamybos išlaidų apskaitos tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:23 273.62 KB
Progimnazijos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:23 509.64 KB
Progimnazijos darbuotojų, dirbančių nuotoliniu būdu, darbo laiko apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-03-26 10:29:23 227.73 KB
Progimnazijos nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-03-26 10:29:23 476.84 KB
Elgesio virtualioje erdvėje taisyklės 2020-04-08 15:57:25 200.23 KB